About Us
Om oss

The story of Bako began in 2014 as a leisure project by then law student and entrepreneur Kevin Bess. He realized that there was a demand for competitively priced legal services and therefore founded the law firm MyLaw KB. Together with his classmates, he offered legal advice to private individuals and small businesses in order to make the law more accessible to the common man. The law students did not charge as much as the large law firms and could therefore take on many assignments of a simpler legal nature.

With thriving business, MyLaw soon needed administrative help. Barely a year later, Kevin Bess therefore founded the associated company Balans & Konto AB and hired two economists who were given responsibility for MyLaw's accounting and bookkeeping. However, it did not take long before the young entrepreneur realised the benefits of being able to offer both legal and financial services to his clients. The two companies therefore grew in step with each other and the well-oiled collaboration and the synergy effects of joint solutions became a lucrative business model. Balans & Konto AB hired developers and was eventually able to start offering modern payment solutions in-house and opportunities for loans and financing.

The two sister companies quickly grew out of their respective offices and Bess therefore decided to gather the employees under a common roof and a common brand - Balans & Konto was shortened and in 2017 Bako Juridik and Bako Finans were born. Working at Bako became much sought after and attracted not only students but also newly graduated academics. In a short time, a lot of experience and expertise came into the two companies and they began to take on ever larger assignments and customers. In order to utilise the large amount of knowledge that existed in the companies, Bess decided to have a number of textbooks published in both law and economics. When a lot of money disappeared to the publishers and the printing companies, Bess made an investment in publishing in 2018 and Bako Förlag was born. Printing literature in-house proved to be the right way to go, and shortly afterwards several major authors and researchers began to publish their works via Bako.

In five years, Kevin Bess' childhood dream had become three very successful companies with over 40 employees and hundreds of returning customers. As a result of the companies attracting highly competent academics and entrepreneurs, there was a great demand for the opportunity to launch personal projects and business concepts, which is why Bess decided to present the incubator Bako Ventures AB in 2019. In connection with this, a reorganization was made where Bako Juridik, Bako Finans and Bako Förlag were merged under the newly formed company Bako Wealth Management AB and the parent company Bako Group was formed as the controlling enterprise.

In 2020, Bako Logopedi was started - something of a detour from the company's previous business areas, but a natural consequence of Kevin Bess' partner and later wife choosing to study speech and language pathology and run her own business. To take advantage of the large customer base and goodwill that the Bako brand had built up over the years, they chose to incorporate the speech therapy business into Bako.


Historien om Bako började 2014 som ett fritidsprojekt av dåvarande juriststudenten och entreprenören Kevin Bess. Han insåg att det fanns en efterfrågan på konkurrenskraftigt prissatt juridisk rådgivning och startade därför juristbyrån MyLaw KB. Tillsammans med sina klasskamrater erbjöd han juridisk rådgivning till privatpersoner och småföretagare i syfte att göra juridiken mer lättillgänglig för gemene man. Juriststudenterna tog inte lika mycket betalt som de stora advokatbyråerna och kunde därför dra in många uppdrag av enklare juridisk beskaffenhet.

Med blomstrande affärer behövde MyLaw snart hjälp med det administrativa. Knappt ett år senare grundade därför Kevin Bess intresseföretaget Balans & Konto AB och anställde två ekonomer som fick ansvar för MyLaws löpande bokföring och redovisning. Det tog dock inte lång tid innan den unge entreprenören insåg fördelarna med att kunna erbjuda såväl juridisk som ekonomisk rådgivning till sina kunder. De två bolagen växte därför i takt med varandra och det väloljade samarbetet och synergieffekterna av gemensamma lösningar blev en lukrativ affärsmodell. Balans & Konto AB anlitade utvecklare och kunde så småningom börja erbjuda moderna betallösningar i egen regi samt möjligheter till lån och finansiering.

De två systerbolaget växte snabbt ur sina respektive kontor och Bess beslutade därför att samla medarbetarna under ett gemensamt tak och ett gemensamt varumärke - Balans & Konto förkortades och 2017 föddes Bako Juridik och Bako Finans. Att jobba på Bako blev mycket eftertraktat och lockade inte längre bara studenter utan också nyexaminerade akademiker. På kort tid kom mycket erfarenhet och kompetens in i de två bolagen och man började ta sig an allt större uppdrag och kunder. För att tillvarata den stora mängd kunskap som fanns i bolagen bestämde man sig för att låta publicera ett antal läroböcker i både juridik och ekonomi. Då mycket pengar försvann till förlagen och tryckerierna gjorde Bess därför en satsning på förlagsverksamhet 2018 och Bako Förlag föddes. Att trycka litteratur i egen regi visade sig vara rätt väg att gå, och kort därefter började flera större författare och forskare att publicera sina verk via Bako.

På fem år hade Kevin Bess dröm hemma i pojkrummet blivit tre mycket framgångsrika aktiebolag med över 40 medarbetare och hundratals återkommande kunder. Till följd av att bolagen attraherade mycket kompetenta akademiker och entreprenörer fanns det en stor efterfrågan på möjligheten att driva egna projekt och affärskoncept, varför Bess beslöt sig för att presentera företagsinkubatorn Bako Ventures AB under 2019. I samband med detta gjordes en omorganisation där Bako Juridik, Bako Finans och Bako Förlag samlades under det nybildade bolaget Bako Wealth Management AB och koncernmodern Bako Group bildades som styrande enhet.

2020 startade Bako Logopedi - något av en avstickare från bolagets tidigare verksamhetsområden men en naturlig följd av att Kevin Bess sambo och senare hustru valt att utbilda sig till logoped och bedriva egen näringsverksamhet. För att dra nytta av den stora kundkrets och goodwill som varumärket Bako byggt upp under åren valde man att införliva logopedverksamheten i Bako.