About Us. 
Om oss.

Bako Group

Bako generally refers to the global organisation but may refer to one or more of the subsidiaries of Bako Group, each of which is a separate legal entity. The controlling enterprise, Bako Group AB, a company registered in Sweden and limited by shares, does not provide services to clients. Instead, Bako Group is responsible for providing the selling divisions and companies with smooth processes in administration, finance, sustainability and business development.

Bako Group

Bako syftar vanligtvis på den globala organisationen men kan också syfta på ett eller flera av Bako Group:s dotterbolag, där var och en är egen juridisk person. Bako Group AB är ett aktiebolag registrerat i Sverige – bolaget agerar koncernmoder och tillhandahåller inte tjänster till kunder. Bako Group ansvarar istället för att förse de säljande divisionerna och bolagen med smidiga processer inom administration, ekonomi, hållbarhet och affärsutveckling.

History

Bako was founded by Kevin Bess and Alvar Orrefors in Gothenburg in 2016 as the accounting firm Balans & Konto KB. The two childhood friends and entrepreneurs had run their own companies for many years and when they started studying law together, they quickly realized that many of the student-run companies completely lacked expertise in bookkeeping and accounting. As the only student-run accounting firm in Sweden, they quickly gained many clients and chose to transform the company into a limited company as early as May 2017. The name was shortened to Ba-Ko AB and the now well-known domain name bako.se was registered.

As the company grew, more and more services were added such as contract review, business advice, tax advice and HR consultation. In order to improve the company's competencies and expand the business area, MyLaw AB, DirektFinans i Väst AB, Vajek Investment AB and Aktiebolaget Berguven were acquired in 2019. These were then reconstructed into Bako Juridik AB, Bako Finans AB, Bako Invest AB and Bako Förlag AB respectively.

In 2020, a major reorganization was carried out with the aim of bringing together the various independent companies and creating a common centralized administration in a concern structure. Bako Juridik AB, Bako Finans AB, Bako Förlag AB and newly started Bako Logopedi AB merged to form Bako Wealth Management AB (554101-2204). Bako Invest AB changed direction to primarily act as a business incubator and in connection with that changed its name to Bako Ventures AB (551248-6512). Ba-Ko AB was reconstructed into a parent company and its name was changed to Bako Group AB (550282-1292).

In 2021, Bako Finans' biggest competitor, Vajek Finance AB, was acquired. The company was reorganized in 2023 and transformed into an investment company as well as a subsidiary of Bako Ventures with the new name Vajek Invest AB.

Historia

Bako grundades av Kevin Bess och Alvar Orrefors i Göteborg 2016, då som redovisningsbyrån Balans & Konto KB. De två barndomsvännerna, tillika entreprenörerna, hade själva drivit egna bolag under många år och när de började studera juridik tillsammans insåg de snabbt att många av de studentdrivna bolagen helt saknade kompetens i bokföring och redovisning. Som enda studentdrivna redovisningsbyrå i Sverige fick de snabbt många kunder och valde att redan i maj 2017 ombilda bolaget till ett aktiebolag. Namnet förkortades till Ba-Ko AB och det nu välkända domännamnet bako.se registrerades.

I takt med att bolaget växte tillkom alltfler tjänster såsom avtalsgranskning, affärsrådgivning, skatterådgivning och HR-konsultation. För att förbättra bolagets kompetenser samt utöka affärsområdet förvärvades under 2019 MyLaw AB, DirektFinans i Väst AB, Vajek Investment AB samt Aktiebolaget Berguven. Dessa ombildades sedan till Bako Juridik AB, Bako Finans AB, Bako Invest AB respektive Bako Förlag AB.

Under 2020 genomfördes en stor omorganisation i syfte att föra samman de olika fristående bolagen och skapa en gemensam centraliserad administration i koncernstruktur. Bako Juridik AB, Bako Finans AB, Bako Förlag AB samt nystartade Bako Logopedi AB gick samman och bildade Bako Wealth Management AB (554101-2204). Bako Invest AB bytte inriktning för att i första hand agera företagsinkubator och bytte i samband med det namn till Bako Ventures AB (551248-6512). Ba-Ko AB ombildades till moderbolag och bytte namn till Bako Group AB (550282-1292).

År 2021 förvärvades Bako Finans största konkurrent Vajek Finance AB. Bolaget ombildades under 2023 och omvandlades till investmentbolag tillika dotterbolag till Bako Ventures med det nya namnet Vajek Invest AB.